Deliveries and returns

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ……………………….. (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym ………………………………, prowadzony jest przez ………………………….. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w …………………………. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla ………………………., ………… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………….., o kapitale zakładowym ………………………., NIP …………………….., REGON ……………………..

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.